لوگوی سایت

تماس جهت خرید

09130909502 09130909500

نام محصول ابعاد و مشخصات قیمت (تومان)
مشخصات محصول
 • سایز(cm)                                 40*20
 • ضخامت(mm)                            2.5
 • طول شاخه                               6
 • واحد                                       کیلوگرم
 • محل تحویل                              کارخانه
34,700 تومان
509
36,500 تومان
مشخصات محصول
 • سایز(cm)                                80*40
 • ضخامت(mm)                           3
 • طول شاخه                              6
 • واحد                                       کیلوگرم
 • محل تحویل                              کارخانه
36,700 تومان
مشخصات محصول
 • سایز(cm)                                 12
 • ضخامت(mm)                           2,2.5
 • طول شاخه                                6
 • واحد                                       کیلوگرم
 • محل تحویل                              کارخانه
36,500 تومان
مشخصات محصول
 • سایز(cm)                                20*20
 • ضخامت(mm)                           2.5
 • طول شاخه                               6
 • واحد                                       کیلوگرم
 • محل تحویل                              کارخانه
34,850 تومان
مشخصات محصول
 • سایز(cm)                                 50*30
 • ضخامت(mm)                            2.5
 • طول شاخه                               6
 • واحد                                       کیلوگرم
 • محل تحویل                              کارخانه
34,700 تومان
مشخصات محصول
 • سایز(cm)                                 100*40
 • ضخامت(mm)                            2.5
 • طول شاخه                               6
 • واحد                                       کیلوگرم
 • محل تحویل                              کارخانه
34,700 تومان
مشخصات محصول
 • سایز(cm)                                 40*40
 • ضخامت(mm)                            2.5
 • طول شاخه                               6
 • واحد                                       کیلوگرم
 • محل تحویل                              کارخانه
34,700 تومان
مشخصات محصول
 • سایز(cm)                                 60*40
 • ضخامت(mm)                            2
 • طول شاخه                               6
 • واحد                                       کیلوگرم
 • محل تحویل                              کارخانه
36,500 تومان
مشخصات محصول
 • سایز(cm)                                 100*40
 • ضخامت(mm)                            3
 • طول شاخه                               6
 • واحد                                       کیلوگرم
 • محل تحویل                              کارخانه
34,700 تومان
1 2 3 4 5